ماژول نقشه برداری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ماده 27
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تفکیک آپارتمان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول شورای انتظامی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول آموزش
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول امور ناظرین
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول امور نقشه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول امور مالی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول واحد آب
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول واحد گاز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول روابط عمومی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول خدمات رفاهی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پروفایل مهندسان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اطلاعات شرکتها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول دفاتر طراحی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مجریان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول صلاحیت و ظرفیت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR