از تمامی ظرفیتهای استانی و کشوری در راستای توسعه استارت آپهای کشاورزی استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت آوای سبز در دیدار با رئیس مجمع نمایندگان استان خواستار حمایت از فعالیت  این شتابدهنده در سطح منطقه شد.

دکتر داودی در این دیدار قول داد از تمامی ظرفیتهای استانی و کشوری جهت حمایت از فعالیت جوانان نخبه استفاده خواهد نمود.

با اشتراک تمامی امکانات ،آوای سبز فعالترین  شتابدهنده بخش کشاورزی می شود.