با اشتراک تمامی امکانات ،آوای سبز فعالترین  شتابدهنده بخش کشاورزی می شود.

دکتر امیر اصیل (مدیر عامل شرکت شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر) در مراسم پایان سال 1399 شتابدهنده آوای سبز ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیران این شتابدهنده اظهار نمود از تمامی ظرفیت های شرکتهای زیرمجموعه استفاده خواهیم کرد تا آوای سبز را به بزرگترین و فعالترین شتابدهنده بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تبدیل کنیم.

برگزاری داوری طرحهای رسیده در اواخر فروردین 1400