برگزاری داوری طرحهای رسیده در اواخر فروردین 1400

بنا به اعلام کمیته فنی ، داوری طرحهای رسیده و ثبت شده در سایت شتابدهنده در اواخر فرودین 1400 برگزار خواهد گردید.

از تمامی ظرفیتهای استانی و کشوری در راستای توسعه استارت آپهای کشاورزی استفاده خواهیم کرد.